Bướm đêm/Night Butterfly

Liên hệ Đã bán: 0

Mô tả


  • Họa sĩ/Artist: Chit
  • 1971 Bangkok, Thailand


  • Chất liệu/Material: Acrylic trên toan/Acrylic on canvas
  • Kích thước/Material: 240 x 174 cm
  • Năm sáng tác/Painted in: Chưa rõ/Unknow


Bình luận

Sản phẩm khác